บันทึกข้อความ 
            แบบคำขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทหารไทยเพิ่มพูนผล 2

 

หลักฐานในการเพิ่มอัตราเงินสะสม

 กรอกแบบฟอร์ม 2 ชุด
 แนบสำเนาบัตรประชาขน 2 ฉบับ
 สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด 2 ฉบับ

ยื่นเรื่องภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
ที่งานทะเบียบประวัติ กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี ชั้น4

และมีผลบังคับใช้ในเดือนถัดไป

*** สามารถเพิ่มเงินสะสมจากเดิม คงที่ร้อยละ 4 เพิ่มได้ถึง ร้อยละ 15 (เงินสมเท่าเดิม ร้อยละ8)***

 หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8146

         
            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สไลด์ TMB) 
            ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8146

Who' online

We have 48 guests and no members online