ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ.2562