งานธุรการ

          งานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ การรับ-ส่ง ร่างโต้ตอบ เวียนหนังสือ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำงบประมาณ แผนงานต่างๆ จัดทำข้อมูล รวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน การลาประเภทต่างๆ ดูแลอาคารสถานที่ รถยนต์ การผลิตเอกสาร การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานธุรการ

แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้ 

 1. หน่วยสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
  • ควบคุมการออกเลขที่หนังสือของหน่วยงานในกองฯ 
  • จำแนกหนังสือเข้าในแต่ละงาน 
  • ควบคุมจัดแฟ้มเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และงานต่างๆ 
  • ติดตามหนังสือ หรือเอกสารต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก 
  • ดูแล และรับผิดชอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในกองฯ 
  • ตรวจสอบจัดทำ รวบรวมสถิติการลาต่างๆ ของกองฯ 
  • รวบรวมหนังสือเวียน และระเบียบราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
 2. หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • จัดคำขอตั้งอัตราข้าราชการ ลูกจ้าง 
  • จัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 
 3. หน่วยการเงินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ควบคุมตรวจสอบ และรายงานผลการใช้เงินงบประมาณ 
  • จัดทำเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการ และค่าตอบแทนของกองฯ 
  • จัดทำบัญชีครุภัณฑ์ของกองฯ 
  • จัดเบิก เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุต่างๆ 
  • รายงานขอซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองฯ 
  • ควบคุมดูแลรักษาพัสดุของกองฯ 
 4. หน่วยการพิมพ์และผลิตเอกสาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • จัดพิมพ์หนังสือ และเอกสารราชการ 
  • จัดพิมพ์เอกสารงบประมาณ และข้อมูลต่างๆ ของกองฯ 
  • จัดถ่ายเอกสาร บริการอัดสำเนาเอกสารทางราชการ รายงานการประชุมของกองฯ 
  • ควบคุมดูแลการถ่ายเอกสาร อัดสำเนา 
 5. หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ควบคุมการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และขอใช้รถยนต์ของกองฯ 
  • จัดทำแผนงานของกองฯ 
  • ทำหน้าที่เลขานุการของผู้อำนวยการกองฯ 
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

Who' online

We have 52 guests and no members online