ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจาการาชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2552

     เอกสารแนบ