ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

  เอกสารแนบ     

 แบบมอบหมายงานทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ      

 แบบมอบหมายงานทดลองปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ