ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 เอกสารแนบ  [เกณฑ์การประเมิน]
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ