ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564

     

   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564

   แบบแสดงความจำนง (ก.พ.อ.1)    

   แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.2)    

   หนังสือขอต่อเวลาราการ    

   ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี    

   แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ    

 

 หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064