ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เพิกถอนและยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับการคัดเลืกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า


 เอกสารแนบ