ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง
และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า


 เอกสารแนบ

 

Who' online

We have 24 guests and no members online