ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ้างอาจารย์ประจำลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ.2563