ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4082, 4084