ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
และประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4082, 4084