ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559