ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 [ยกเลิก]