ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ.2561  [ยกเลิก]