ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการการจ่ายเงินทดแทนบุคลากรเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตราแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต พ.ศ.2561