ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยสวัสดิการการจ่ายเงินทดแทนบุคลากรเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตราย
แก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต พ.ศ. 2561