ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2558  [ยกเลิก]