แนวปฏิบัติในการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการยกเว้นเป็นการเฉพาะรายให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

 เอกสารแนบ 

Who' online

We have 33 guests and no members online