ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

    

 เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ   

หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0503(2)/ว 920
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 160
หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม 0503/3564
สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405(ลร 3)/5847
หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม 0503/3203
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร.1111/3386

Who' online

We have 29 guests and no members online