ตอบข้อหารือข้อราชการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แนวทางปฏิบัติว่าหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ มหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งข้าราชการหรือบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง) ไปสังกัดหน่วยงานดังกล่าว
และนำผลงานที่ปฏิบัติในหน่วยงานนั้นไปประเมินการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น รวมทั้งเงินประจำตำแหน่ง (งบคลัง) ได้หรือไม่

 เอกสารแนบ