การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญงาน หรือชำนาญการ 

 เอกสารแนบ