ตอบข้อหารือเรื่องการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

 เอกสารแนบ