คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน สำนักงาน ก.พ.2552

 ตัวอย่าง