ระเบียบกระทรวงการคลัง "แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด"

 เอกสารแนบที่ กค 0406.5/ว.38 (ข้าราชการ)
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(ข้าราชการ)
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(แบบ1 ข้าราชการ)
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(แบบ2 ข้าราชการ)
 ใบมอบฉันทะ(ข้าราชการ)
 เอกสารแนบที่ กค 0406.5/ว.72 (ลูกจ้างประจำ)
 วิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ(แบบ 1)
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ(แบบ 2)
 ใบมอบฉันทะ

Who' online

We have 6 guests and no members online