กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 


            

 เอกสารแนบ