ความรักที่มีต่อชุมชนในสังคมไทยและการต่อสู้เพื่อปกป้องชุมชน : พิจารณาจากการอ่านมรดกทางวัฒนธรรม

Love of Community in Thailand Society and the Eroding

Effect of Class and Fighting for Protection of Community: Reading Heritage

ผศ.ดร.สุภัทรา  บุญปัญญโรจน์ (คณะมนุษยศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 84 guests and no members online