“การศึกษาการใช้อัตราการหมุนของสินค้าคงคลังเป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์”

A case study of using inventory turnover as a key measure for restructuring supply chain and logistics management

ผศ.กฤติยา  ยงวณิชย์ (คณะบริหารธุรกิจ)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130