“การใช้อินสตาแกรมเพื่อการนำเสนอตนเองและการสนับสนุนตนเองของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย”

The Uses of Instagram for Self-presentation and Self-promotion of Thai Celebrities”

ผศ.พัน ฉัตรไชยยันต์  (คณะสื่อสารมวลชน)

 Abstract 
 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 21 guests and no members online