“การผลิตมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยวิธีทางชีวภาพ”

Novel maltooligosaccharide from biosynthesis”

น.ส.ธรณ์ธันย์ สว่างวรรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 16 guests and no members online