แนวทางการพัฒนานักศึกษาสาขาศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”

Developmental Guidelines for the Preparation of Undergraduate Art Education Students for ASEAN Community”

น.ส.ทอฝัน หวานชะเอม (คณะศึกษาศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 77 guests and no members online