การประเมินหลักสููตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรแรกในประเทศไทย ”

The Curriculum Evaluation on Doctor of Optometry Program Ramkhamhaeng University : The first Optometry Program in Thailand”

นางประพิณพันธ์ ศรีสวรรค์ (คณะทัศนมาตรศาสตร์)

 แบบรายงาน 
 Abstract 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 89 guests and no members online