การศึกษาประสิทธิผลของการฝึกอบรมการสื่อสารเชิงบวกและทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู"

The Effectiveness of Positive Communication and Digital Literacy Skills (PCDL) in Science Teaching Training for Pre-service Teachers"

อ.จิตราภรณ์ บุญถนอม (คณะศึกษาศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 44 guests and no members online