สิทธิการลาของลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว


           

 

  1. ปีหนึ่งมีสิทธิลากิจและลาป่วย  โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 15 วันทำการ กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานปีแรก  มีสิทธิลากิจและลาป่วย โดยได้รับค่าจ้าง เมื่อปฏิบัติงานครบ 3  เดือน
  2. ลาพักผ่อน  กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรก มีสิทธิลาพักผ่อน เมื่อปฏิบัติงานครบ  12  เดือน ในปีหนึ่งมีสิทธิ ลาพักผ่อนได้ 10 วันทำการ กรณีราชการจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาพักผ่อนได้ 10 วันทำการ โดยไม่มีวันสะสม
  3. ลาคลอดบุตร  มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องมี ใบรับรองแพทย์

หมายเหตุ

1) คู่มือสวัสดิการที่รวบรวมนี้เป็นสรุปรายละเอียดโดยย่อ หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อน ไปจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายหลัง ให้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฉบับที่แก้ไขล่าสุดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง 
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ี่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8065 , 02-310-8000 ต่อ 1422

2) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามสวัสดิการของหน่วยงานนั้น เว้นแต่ระเบียบมหาวิทยาลัยในสวัสดิการนั้น ๆ จะกำหนดให้สิทธิรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในด้วยก็จะมีสิทธิตามระเบียบ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8065, 02-310-8000 ต่อ 1422

Who' online

We have 57 guests and no members online