การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา


           

 

ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  (งบคลังและงบรายได้)  พนักงานหาวิทยาลัยสังกัดส่วนงานภายในที่มิใช่ส่วนราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างงบรายได้  และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว  (แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างปฏิบัติงาน ชั่วคราวที่เบิกจ่ายค่าจ้างจากงบประมาณรายได้ของโครงการต่างๆ   ลูกจ้างรายวันและลูกจ้างเฉพาะกิจ)
  2. ผู้ฝึกสอนกีฬาซึ่งได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
  3. นักศึกษาหรือนักเรียนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย
  4. เจ้าหน้าที่ควบคุมทีมกีฬาที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

      การได้รับบาดเจ็บหรือประสบอันตราย  ในขณะทำการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการกีฬา  ในขณะฝึกซ้อม  หรือขณะทำการแข่งขันกีฬาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย จะได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท
      ในกรณีผู้ประสบอุบัติเหตุตายลง  มหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิตตามระเบียบ มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยสวัสดิการจ่ายเงินทดแทนบุคลากรเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม

หมายเหตุ

1) คู่มือสวัสดิการที่รวบรวมนี้เป็นสรุปรายละเอียดโดยย่อ หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อน ไปจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายหลัง ให้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฉบับที่แก้ไขล่าสุดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ี่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8065 , 02-310-8000 ต่อ 1422

2) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามสวัสดิการของหน่วยงานนั้น เว้นแต่ระเบียบมหาวิทยาลัยในสวัสดิการนั้น ๆ จะกำหนดให้สิทธิรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในด้วยก็จะมีสิทธิตามระเบียบ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8065, 02-310-8000 ต่อ 1422

Who' online

We have 58 guests and no members online