สวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์           

 

ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างงบรายได้ ที่ปฏิบัติราชการ ในมหาวิทยาลัย ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี   มีสิทธิยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อ ซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ใหม่เป็นของตนเอง โดยยื่นกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย  (ธนาคารทหารไทย)  ดังนี้

    1. กู้เพื่อซื้อรถยนต์  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคารถยนต์ใหม่ที่ซื้อขายจริง แต่ไม่เกิน 800,000 บาท
    2. กู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์  กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท  และต้องไม่เกินราคาจักรยานยนต์ใหม่ที่ซื้อขายจริง  อัตราดอกเบี้ย(ปัจจุบัน ) 2%  (เพิ่มลดตามที่ธนาคารกำหนด)

หมายเหตุ

1) คู่มือสวัสดิการที่รวบรวมนี้เป็นสรุปรายละเอียดโดยย่อ หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อน ไปจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายหลัง ให้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฉบับที่แก้ไขล่าสุดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ี่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8065 , 02-310-8000 ต่อ 1422

2) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามสวัสดิการของหน่วยงานนั้น เว้นแต่ระเบียบมหาวิทยาลัยในสวัสดิการนั้น ๆ จะกำหนดให้สิทธิรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในด้วยก็จะมีสิทธิตามระเบียบ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8065, 02-310-8000 ต่อ 1422

Who' online

We have 44 guests and no members online