บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2554