การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

   
 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ   [Update 22 ส.ค.61]

 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (สไลด์ ประชุม ณ หอประชุมพ่อขุน วัน 21 ม.ค.58)

 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

 ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (วันที่ 12 มิ.ย.55)

 ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (วันที่ 7 ธ.ค.55)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553


        เอกสารแนบ 1

        เอกสารแนบ 2

        เอกสารแนบ 3

เอกสารชี้แจง สกอ. แก้ไข เอกสารแนบ 4

        เอกสารแนบ 4    [Update 15 พ.ย.60]

        เอกสารแนบ 5

        เอกสารแนบ 6


 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร [Update  26 พ.ค.58]

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเที่ยบเท่า ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  [Update  29 พ.ค.58]

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหนงและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2558 


  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 
               ประกาศมหาวิทยาลัย บัญชีแนบท้าย ประกาศ กบม. และใบสมัคร การดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565

    ประกาศ ม.ร. เรื่อง "การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565"
    ประกาศ ม.ร. เรื่อง "จำนวนกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565"
           บัญชีแนบท้ายประกาศ ม.ร.ระกาศ เรื่อง "จำนวนกรอบตำแหน่งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565" 
     ประกาศ กบม. เรื่อง "รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562"     [Update  28 ม.ค.62]
     ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น    [Update  5 ก.พ.62]
    ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น      
      แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม. ร่างประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี)   
    แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม. หารือการประเมินค่างานและการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี) 

 

 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง "ขออนุมัติกำตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรตำแหน่งสูงขึ้น"      
 เอกสารแนบ1 (หลักเกณฑ์และแบบประเมิน ค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ)      
 เอกสารแนบ2 (หลักเกณฑ์และแบบประเมิน ค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)    
          
 เอกสารแนบ3 (หลักเกณฑ์และแบบประเมิน ค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)   
         

 เอกสารชี้แจง สกอ.    [Update 15 พ.ย.60]
 เอกสารแนบ4 (หลักเกณฑ์และแบบประเมิน ค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ)            [Update 15 พ.ย.60]


 เอกสารแนบ5 (คำนิยาม)

 เอกสารแนบ6 (แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน)     

 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ระดับชำนาญงานพิเศษ       [ม.ร. ประเมิน 1]
    Update 14 ก.พ.61

 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ระดับชำนาญการพิเศษ/ระดับเชี่ยวชาญ/ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ       [ม.ร. ประเมิน 2]   
   Update 14 ก.พ.61

 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชียวชาญ (หัวหน้างาน)      [ม.ร. ประเมิน 3] 
    Update 25 เม.ย.61

 แบบคำขอรับการแต่งตั้ง (ผู้บริหาร)          [ม.ร. ประเมิน 4]

 แบบประเมินแต่งตั้ง (ผู้บริหาร)          [ม.ร. ประเมิน 5]

 แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานหลัก           [ม.ร. ประเมิน 6]

 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห์          [ม.ร. ประเมิน 7]

 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห์         [ม.ร. ประเมิน 8]

 แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย          [ม.ร. ประเมิน 9] 

 แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น       [ม.ร. ประเมิน 10] 

 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน        [ม.ร. ประเมิน 11] 

 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ        [ม.ร. ประเมิน 12]

 แบบรายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงาน        [ม.ร. ประเมิน 13]

 ระดับคุณภาพของผลงานการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น [ม.ร. ประเมิน 14]
 แบบประเมินคุณภาพข้อเสนอแนวความคิดหรือวิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น      [ม.ร. ประเมิน 15]  
  Update 26 ก.ค.62
 แบบประเมินคุณภาพผลงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา        [ม.ร. ประเมิน 16]    Update 26 ก.ค.62

 ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง จำนวนผลงานและรูปแบบข้อเสนอแนวความคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรูปแบบผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา     [Update 1 พ.ค.61] 

 

Who' online

We have 33 guests and no members online