การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

   
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลัก   {ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ,ประเภททั่วไป}  [Update 30 มี.ค.65]
 ข้อเสนอแนวความคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   {สำหรับ หัวหน้าหน่วยงาน}   
          
  [Update 30 มี.ค.65]
 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  [Update 22 ส.ค.61]

 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (สไลด์ ประชุม ณ หอประชุมพ่อขุน วัน 21 ม.ค.58)

 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

 ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (วันที่ 12 มิ.ย.55)

 ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (วันที่ 7 ธ.ค.55)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553


        เอกสารแนบ 1

        เอกสารแนบ 2

        เอกสารแนบ 3

เอกสารชี้แจง สกอ. แก้ไข เอกสารแนบ 4

        เอกสารแนบ 4  [Update 15 พ.ย.60]

        เอกสารแนบ 5

        เอกสารแนบ 6


 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร [Update  26 พ.ค.58]

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเที่ยบเท่า ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  [Update  29 พ.ค.58]

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหนงและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหนงและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2558 


  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 
               ประกาศมหาวิทยาลัย บัญชีแนบท้าย ประกาศ กบม. และใบสมัคร การดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565

    ประกาศ ม.ร. เรื่อง "การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565"
    ประกาศ ม.ร. เรื่อง "จำนวนกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565"
           บัญชีแนบท้ายประกาศ ม.ร.ระกาศ เรื่อง "จำนวนกรอบตำแหน่งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565" 
     ประกาศ กบม. เรื่อง "รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562"     [Update  28 ม.ค.62]
     ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  [Update  5 ก.พ.62]
    ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น   
      แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม. ร่างประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี)   
    แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม. หารือการประเมินค่างานและการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี) 

 

 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง "ขออนุมัติกำตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรตำแหน่งสูงขึ้น"   
 เอกสารแนบ1 (หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ)    
 เอกสารแนบ2 (หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ) 
 เอกสารแนบ3 (หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)  

 เอกสารชี้แจง สกอ.  [Update 15 พ.ย.60]
 เอกสารแนบ4 (หลักเกณฑ์และแบบประเมิน ค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ)     [Update 15 พ.ย.60]


 เอกสารแนบ5 (คำนิยาม)

 เอกสารแนบ6 (แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน)  

 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ระดับชำนาญงานพิเศษ

        [ม.ร. ประเมิน 1]     อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน    


 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ระดับชำนาญการพิเศษ/ระดับเชี่ยวชาญ/ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   

      [ม.ร. ประเมิน 2]     อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน


 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชียวชาญ (หัวหน้างาน) 

        [ม.ร. ประเมิน 3]      อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน    


 แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร [ม.ร. ประเมิน 4]    


 แบบประเมินแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร [ม.ร. ประเมิน 5]      


 แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานหลัก      [ม.ร. ประเมิน 6]    อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน


 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห์      [ม.ร. ประเมิน 7]     อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน    


 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห์     [ม.ร. ประเมิน 8]    อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน


 แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย      [ม.ร. ประเมิน 9]     อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน    


 แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น   [ม.ร. ประเมิน 10]    อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน


 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน   [ม.ร. ประเมิน 11]     อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน    


 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  [ม.ร. ประเมิน 12]   อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน


 แบบรายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงาน   [ม.ร. ประเมิน 13]    อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน    


 ระดับคุณภาพของผลงานการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น [ม.ร. ประเมิน 14]   อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน


 แบบประเมินคุณภาพข้อเสนอแนวความคิดหรือวิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

       
[ม.ร. ประเมิน 15]     อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน    


 แบบประเมินคุณภาพผลงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา   [ม.ร. ประเมิน 16]     อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมิน


 ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง จำนวนผลงานและรูปแบบข้อเสนอแนวความคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรูปแบบผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา    [Update 1 พ.ค.61] 

 

Who' online

We have 30 guests and no members online