การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

   
 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ   [Update 22 ส.ค.61]
 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (สไลด์ ประชุม ณ หอประชุมพ่อขุน วัน 21 ม.ค.58)
 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
 ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (วันที่ 12 มิ.ย.55)
 ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (วันที่ 7 ธ.ค.55)
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553


        เอกสารแนบ 1

        เอกสารแนบ 2

        เอกสารแนบ 3

เอกสารชี้แจง สกอ. แก้ไข เอกสารแนบ 4

        เอกสารแนบ 4    [Update 15 พ.ย.60]

        เอกสารแนบ 5

        เอกสารแนบ 6

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร [Update  26 พ.ค.58]
 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเที่ยบเท่า ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  [Update  29 พ.ค.58]
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแนห่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  
 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2558 
 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

■  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
■  รายละเอียดตำแหน่งแนบท้ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง
■  ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น      

 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง "ขออนุมัติกำตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรตำแหน่งสูงขึ้น"      
 เอกสารแนบ1 (หลักเกณฑ์และแบบประเมิน ค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ)      
 เอกสารแนบ2 (หลักเกณฑ์และแบบประเมิน ค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)    
          
 เอกสารแนบ3 (หลักเกณฑ์และแบบประเมิน ค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)   
         

 เอกสารชี้แจง สกอ.    [Update 15 พ.ย.60]
 เอกสารแนบ4 (หลักเกณฑ์และแบบประเมิน ค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ)            [Update 15 พ.ย.60]

 เอกสารแนบ5 (คำนิยาม)
 เอกสารแนบ6 (แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน)     
 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ระดับชำนาญงานพิเศษ       [ม.ร. ประเมิน 1]
    Update 14 ก.พ.61
 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ระดับชำนาญการพิเศษ/ระดับเชี่ยวชาญ/ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ       [ม.ร. ประเมิน 2]   
    Update 14 ก.พ.61
 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชียวชาญ (หัวหน้างาน)      [ม.ร. ประเมิน 3] 
    Update 25 เม.ย.61
 แบบคำขอรับการแต่งตั้ง (ผู้บริหาร)          [ม.ร. ประเมิน 4]
 แบบประเมินแต่งตั้ง (ผู้บริหาร)          [ม.ร. ประเมิน 5]
 แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานหลัก           [ม.ร. ประเมิน 6]
 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห์          [ม.ร. ประเมิน 7]
 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห์         [ม.ร. ประเมิน 8]
 แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย          [ม.ร. ประเมิน 9] 
 แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น       [ม.ร. ประเมิน 10] 
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน        [ม.ร. ประเมิน 11] 
 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ        [ม.ร. ประเมิน 12]
 แบบรายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงาน        [ม.ร. ประเมิน 13]
 ระดับคุณภาพของผลงานการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น [ม.ร. ประเมิน 14]
 ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง จำนวนผลงานและรูปแบบข้อเสนอแนวความคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรูปแบบผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา     [Update 1 พ.ค.61] 

 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 
หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าและหัวหน้าหน่วย
 


 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าและหัวหน้าหน่วย [ยกเลิก]
 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าและหัวหน้าหน่วย
        (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 [ยกเลิก]

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวงาน หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า 
       (ตัวอย่่าง)      
 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ "ชื่อตำแหน่งที่ต้องแการ" (ตัวอย่่าง)
 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ "ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือก (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหน่วย)" (ตัวอย่าง)
 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วย
 แบบคำขอรับการประเมิน (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)         [update 22 มิ.ย.58]

 

Who' online

We have 47 guests and no members online