ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545

             


หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8130