ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน แก่ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2544

             


หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8130