ขั้นตอนการไปนำเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประทศ

           

 ขั้นตอนการดำเนินการ
 ใบสมัครขอรับทุนฝึกอบรมและดูงาน ฯ          
 คำรับรองของผู้บังคับบัญชา          
 แบบเสนอโครงการฝึกอบรมและดูงานฯ       

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8130

Who' online

We have 42 guests and no members online