ตัวอย่าง การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการที่ทำหน้าที่ "อาจารย์"

ตัวอย่าง การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการที่ทำหน้าที่ "อาจารย์"
ของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (www.ka.mahidol.ac.th)

 เอกสารแนบ

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8062