ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

 เอกสารแนบ

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8062