ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการปรับวุฒิการศึกษา
พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้าง อัตราค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2558
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2554
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจำ
หลักสูตร พ.ศ.2558
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2556
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งทางการเมืองขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2554
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2551
   
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงาน
ชั่วคราว พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงาน
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
  ระเบีบบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการหรือบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ.2554
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่เคยถูกกล่าวหาหรือกระทำผิดวินัยก่อนโอนมา
บรรจุข้าราชหรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออก
จากราชการเพื่อรับบำเหน็จ บำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2552
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ซึ่งพ้นจากราชการไปแล้วอันมิใช่เพราะเหตุตาย
พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างซึ่งพ้นจากงานไปแล้วอันมิใช่เพราะเหตุตาย พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ
วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่ง การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสั่งพักราชการและ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ.2551


Who' online

We have 19 guests and no members online