การประเมินค่างาน
โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
บุคลากรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันพัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 2 มิถุนายน 2559

Who' online

We have 4 guests and no members online