แบบฟอร์มการลาอุปสมบท (Form for Ordination Leave)

 แบบใบลาอุปสมบท (ภาษาไทย)

Form for Ordination Leave

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8146

Who' online

We have 39 guests and no members online