ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

     หลักฐานการในการสมัคร

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (เขียน ชื่อ - สกุล หลังรูป)
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ใบ (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) 
  4. ใบปริญญาบัตรตัวจริงและสําเนาใบปริญญาบัตร 1 ใบ (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) หรือ ใบรับรับรองสภา
  5. ทรานสคลิปตัวจริงและสําเนาทรานสคลิป 1 ใบ (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
  6. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)

หมายเหตุ : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้อง กรอกด้วยลายมือ เท่านั้น

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานบริหารงานบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02 - 310 - 8064

Who' online

We have 74 guests and no members online