ใบสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว

 ใบสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว    

     หลักฐานการในการสมัคร

  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (เขียน ชื่อ - สกุล หลังรูป)
  2. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรับรองสภา 1 ใบ  (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) 
  3. สําเนาทรานสคลิป 1 ใบ (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
  4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ใบ (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
  5. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
  6. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064

Who' online

We have 55 guests and no members online