แบบใบลาพักผ่อน (Annual Leave Form)

● Annual Leave Form                                    

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064