แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายปฏิบัติการ

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายวิชาการ      

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ                                       

 
หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064